Reforma podatkowa i emeryci

Jeśli jesteś na emeryturze i zastanawiasz się nad swoją sytuacją podatkową, możesz zastanawiać się, co dla Ciebie będzie oznaczać zeszłoroczna reforma podatkowa. Większość zmian w prawie podatkowym weszła w życie w 2018 r. Nowe przedziały podatkowe, stawki podatkowe, zasady dotyczące odliczeń szczegółowych mogą mieć wpływ na emerytów. Jednocześnie prawo pozostawiło zasady dotyczące zysków kapitałowych, ściągania strat podatkowych, zabezpieczenia społecznego i wymaganych dystrybucji bez zmian.
Czy seniorzy nadal będą otrzymywać odliczenia o wyższym standardzie?

Być może najważniejszą zmianą przepisów podatkowych dla wielu emerytów będzie zwiększenie standardowego odliczenia. W przypadku starszych podatników, którzy nie posiadają hipoteki i mają ograniczone odliczenia, takie standardowe odliczenie jest często bardziej wartościowe niż odliczenia szczegółowe. Tak będzie w przypadku jeszcze większej liczby osób, ponieważ prawo podatkowe z grubsza podwoiło wielkość standardowego odliczenia.

Jednocześnie dodatkowe standardowe odliczenia dla osób starszych będą nadal dostępne. W 2017 r. Przepisy podatkowe zezwalały poszczególnym podmiotom składającym podatek w wieku powyżej 65 lat na ubieganie się o dodatkowe standardowe odliczenie w wysokości 1550 USD, a małżeństwa w wieku powyżej 65 lat mogłyby zwiększyć swoje standardowe odliczenie o 2 500 USD. Nowe zasady zwiększyłyby te wyższe standardowe odliczenia dla osób w wieku powyżej 65 lat do 1600 USD na osobę i 2600 USD na parę.

Z drugiej strony nowy kodeks podatkowy wyeliminował zwolnienia osobiste. Mimo to wielu emerytów może wyjść na przód z powodu wyższego standardowego odliczenia, obniżek stóp i innych zmian (patrz studia przypadków poniżej).

Co dzieje się z podatkami na ubezpieczenie społeczne?

Nowe zasady nie zmieniłyby opodatkowania świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z obecnymi i przyszłymi przepisami świadczenia z zabezpieczenia społecznego podlegają federalnym podatkom dochodowym powyżej pewnego poziomu łącznego dochodu (patrz tabela poniżej). Dochód łączony zasadniczo składa się z skorygowanego dochodu brutto (AGI)Opens in a new window , nieopłacalnych odsetek oraz połowy świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Zmieniły się obowiązujące przedziały podatkowe – nowe prawo obniżyło większość stawek podatkowych i dostosowało progi dochodów dla różnych przedziałów podatkowych (zobacz szczegółyOpens in a new window ). Tak więc podatki płacone od tego samego świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych mogą być niższe.

Czy wypłaty IRA mogą być nadal traktowane jako dystrybucja charytatywna?

Istniejące zasady dystrybucji IRA na cele charytatywne nie uległy zmianie. Jeśli masz więcej niż 70 lat, możesz wypłacić do 100 000 USD bezpośrednio na cele charytatywne ze swojego IRA, a IRS uzna te pieniądze za kwalifikowaną dystrybucję charytatywną . IRS nie uwzględni funduszy jako dochodu podlegającego opodatkowaniu, ale wypłata może spełnić wymaganą minimalną wypłatę (RMD).
Co dzieje się z odliczeniem kosztów leczenia?

Nowe przepisy podatkowe zachowują odliczenie kosztów leczenia, aw latach podatkowych 2017 i 2018 próg AGI dla tego odliczenia zostanie obniżony z 10% AGI do 7,5%. Dzięki temu ta dedukcja będzie dostępna dla większej liczby osób ze znacznymi problemami zdrowotnymi. W 2019 r. Próg powróci do 10% AGI.

Jednocześnie wyższe standardowe odliczenie może sprawić, że odliczenie to będzie nieistotne dla wielu osób, ponieważ standardowe odliczenie może być większe niż ich całkowite odliczenia szczegółowe, które obejmowałyby odliczenie szczegółowe dla kosztów leczenia.
Czy zmieniają się podatki od zysków i dochodów z inwestycji?

Krótka odpowiedź brzmi: nie, te same zasady obowiązują dla krótko- i długoterminowych zysków kapitałowych, dywidend kwalifikowanych i zwykłych oraz dochodu z odsetek. Zasady dotyczące strat podatkowych pozostają niezmienione.

Jednak stawki podatkowe uległy zmianie. Krótkoterminowe zyski kapitałowe, zwykłe dywidendy i przychody odsetkowe z większości obligacji są zazwyczaj opodatkowane według zwykłych stawek podatku dochodowego, więc stawki te będą się zmieniać wraz z nowymi przedziałami podatkowymi (zobacz szczegółyOpens in a new window ).

Hipotetyczne studia przypadków – nowe zasady w działaniu
Oto kilka uproszczonych studiów przypadku, aby zobaczyć, jak mogą się odegrać te zmiany.

Wyższe standardowe odliczenie
Weźmy hipotetyczną parę powyżej 65 roku życia, która już domaga się standardowego odliczenia. Ich dochód obejmował wypłaty emerytur o wartości 12 000 USD rocznie oraz 50 000 USD z tradycyjnej IRA i 24 000 USD z ubezpieczenia społecznego.

Ponieważ ich łączny dochód przekracza 44 000 USD, 85% z 24 000 USD świadczenia z zabezpieczenia społecznego podlega opodatkowaniu, co stanowi 20 400 USD.

Ich szczegółowe odliczenia obejmują datki na cele charytatywne, podatki stanowe i lokalne oraz wydatki z tytułu odsetek inwestycyjnych w wysokości 11 000 USD. W 2017 r. Para zdecydowała się na standardowe odliczenie w wysokości 12 700 USD, plus dodatkowe standardowe odliczenie dla osób starszych w wysokości 2 500 USD oraz zwolnienia osobiste w wysokości 8 100 USD.

W 2017 r. Para miała krańcową stawkę podatkową w wysokości 15% i musiała płacić podatek dochodowy od 59 100 USD dochodu. W 2017 r. Federalny rachunek podatku dochodowego wyniósłby 7933 USD.

Zakładając takie same dochody i odliczenia, w 2018 r. Para ponownie skorzysta ze standardowych odliczeń i dodatkowych odliczeń dla osób starszych, ale teraz są one warte odpowiednio 24 000 USD i 2 600 USD. Zwolnienia osobiste nie są już dostępne.

Zwiększone odliczenia zmniejszają dochód, od którego są opodatkowane, do 55 800 USD. A reforma podatkowa obniżyła stawki podatkowe – są one obecnie w marginalnym przedziale 12%. Ich nowy rachunek podatkowy wynosi 6315 USD. To obniżka podatków o około 1600 USD, czyli o około 20%.

Już nie wyszczególniam
Spójrzmy na hipotetyczną parę o wyższych dochodach w wieku powyżej 65 lat, która wyszczególniła swoje deklaracje podatkowe. Ta para zarabia 50 000 USD rocznie z Ubezpieczeń Społecznych, wycofuje 120 000 USD rocznie z tradycyjnego IRA, i nadal zarabia 20 000 USD rocznie z pozycji w zarządzie. Ich całkowity dochód wynosił 190 000 USD. Tylko 85% ubezpieczenia społecznego podlegało opodatkowaniu, czyli 42 500 USD.

Ich oprocentowanie kredytu hipotecznego, darowizny na cele charytatywne i lokalne ulgi podatkowe wyniosły 18 000 USD.

W 2017 r. Para domagała się zwolnienia osobistego w wysokości 8 100 USD i wyszczególniono potrącenia o wartości 18 000 USD, w sumie 26 100 USD. Dało to 156 400 USD dochodu, krańcową stawkę podatkową 28% i rachunek podatkowy w wysokości 30 676 USD.

W 2018 r. Nowe standardowe odliczenie byłoby warte więcej niż szczegółowe odliczenia, a osobiste zwolnienie zniknęło. Standardowe odliczenia wyniosłyby 26.600 USD, pozostawiając ich dochód w wysokości 155.900 USD, ale przedziały podatkowe uległy zmianie i mieliby teraz krańcowy przedział podatku dochodowego w wysokości 22%, a rachunek podatkowy 26.177 USD. To obniżka podatków o 4 499 USD, czyli 15%.
Dolna linia

Prawo podatkowe zmieniło wiele przepisów, ale nie wpłynęło to na wiele przepisów najważniejszych dla emerytów. Wielu emerytów zobaczy obniżkę podatku, ale nie wszyscy. Złożone zmiany wpłyną na poszczególne osoby w różny sposób, dlatego należy skonsultować się z doradcą podatkowym.
http://100mb.pl/

Możesz również polubić

Dodaj komentarz