10 wskazówek bezpieczeństwa na budowie #3

 

 

ss88. Podczęść C – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1926.020 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i zdrowia.

Liczba cytatów opublikowanych w roku 2015: 932

 

Celem tego standardu jest ochrona pracowników budowlanych przed wymaganiem „pracy w otoczeniu lub w warunkach niehigienicznych, niebezpiecznych lub niebezpiecznych dla jego zdrowia lub bezpieczeństwa” przez wykonawców i podwykonawców.

 

Pracownicy: Kluczem do odejścia od tego standardu dla pracowników jest to, że powinni oni wiedzieć, że istnieją zabezpieczenia dla ich bezpieczeństwa podczas pracy na placu budowy. Obejmuje to odbycie odpowiedniego szkolenia w zakresie określonych obowiązków zawodowych i zapewnianie im osobistego wyposażenia ochronnego (PPE). Pracownicy nie powinni nigdy obsługiwać żadnych maszyn ani sprzętu, jeśli nie zostali odpowiednio i odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania.

 

Pracodawcy: Pracodawcy są zobowiązani do wdrożenia programów bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników i zapobiegania wypadkom. Wymagana jest kompetentna osoba (osoby) do zapewnienia inspekcji miejsc pracy, sprzętu i materiałów oraz obejmuje wyłączenie narzędzi i maszyn niezgodnych z wymaganiami poprzez zablokowanie lub oznakowanie lub usunięcie ich z miejsca pracy. Normy konstrukcyjne mają pierwszeństwo przed wszelkimi podobny lub stosowny ogólny standard branżowy.

 

Oprócz zapewniania pracownikom niezbędnych środków ochrony osobistej bez ponoszenia kosztów, pracodawcy są również zobowiązani do zapewnienia szkolenia wszystkim pracownikom w zakresie zagrożeń i wszystkich związanych z nimi kwestii dotyczących norm budowlanych mających zastosowanie do obowiązków służbowych pracownika.

 

ss99. Podczęść L – Rusztowania – 1926.453 Dźwigi lotnicze.

Liczba cytatów opublikowanych w roku 2015: 857

 

Dźwigi powietrzne wchodzą pod rusztowanie i są montowanymi na pojazdach urządzeniami służącymi do podnoszenia pracowników, takimi jak przegubowe i wysuwane platformy ładunkowe, pionowe wieże i drabiny napowietrzne. Zagrożenia związane z użytkowaniem podnośników powietrznych obejmują upadek i wyrzucenie z platformy podnośnikowej, wywrotki i awarie konstrukcyjne windy, porażenie prądem, kontakt z napowietrznymi obiektami lub sufitem i uderzenie przedmiotami spadającymi z wind.

 

Pracownicy: Pracownicy muszą być przeszkoleni i upoważnieni do obsługi windy powietrznej. Przed uruchomieniem podnośnika antenowego sprawdź wszystkie elementy pojazdu i windy na podstawie zaleceń producenta, aby upewnić się, że są one w bezpiecznym stanie. Nigdy nie uruchamiać podnośnika, jeśli brakuje jakiegoś elementu, jest on uszkodzony lub wygląda na uszkodzony.

 

Podczas pracy zawsze stój na podłodze platformy podnośnikowej lub wiadra, nigdy nie używaj drabiny lub innego urządzenia, aby zwiększyć wysokość roboczą. Upewnij się, że uprząż lub pas zabezpieczający i smycz są bezpiecznie przymocowane do wysięgnika lub łyżki i czy są w dobrym stanie technicznym.

 

Nigdy nie należy przekraczać nośności ani pionowych i poziomych granic zasięgu windy. Opuść platformę podnośnika podczas jazdy podnośnikiem i trzymaj się co najmniej 10 stóp od linii napowietrznych.

 

Pracodawcy: Pracodawcy powinni zapewnić, aby wszyscy pracownicy obsługujący wyciągi lotnicze zostali odpowiednio przeszkoleni, zanim zostaną upoważnieni do korzystania z nich i przekwalifikowania w przypadku wypadku podczas obsługi dźwigu, wykrycia niebezpieczeństw, użycia innego typu dźwigu lub pracownicy są nieprawidłowo obsługiwani podczas dźwigu.

 

Oprócz upewnienia się, że wszystkie podnośniki są w dobrym stanie, pracodawcy są również odpowiedzialni za sprawdzenie stref pracy pod kątem zagrożeń, w tym dziur lub niestabilnych powierzchni, przeszkód górnych, niewystarczających wysokości sufitu i nachyleń lub rowów. Pracodawcy powinni również mieć linie energetyczne pozbawione energii, kiedy to możliwe, gdy pracownicy znajdują się w pobliżu.

 

ss1010. Podczęść M – Ochrona przed upadkiem – 1926.502 Kryteria i procedury dotyczące systemów ochrony przed upadkiem z wysokości.

Liczba cytatów opublikowanych w RO2015: 759

 

Niniejsza norma obejmuje wszystkie wymagania i przepisy dotyczące różnych rodzajów ochrony przed upadkiem, wymaganych przez OSHA. Obejmuje takie elementy, jak wymagania dotyczące wysokości poręczy i minimalną wytrzymałość na rozciąganie dla elementów osobistych systemów zabezpieczających przed upadkiem. Norma obejmuje również wymagania dotyczące pokryw nad otworami i otworami oraz przepisy dotyczące ustanawiania kontrolowanych stref dostępu.

 

Pracownicy: Pracownicy powinni być świadomi potencjalnego ryzyka upadku, a także tego, jakie systemy ochrony przed upadkiem zostały wprowadzone, aby je chronić. Jeśli pracownicy korzystają z osobistych systemów zabezpieczających przed upadkiem, powinni sprawdzić ich zużycie i upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie i że uprząż jest odpowiednio dopasowana.

 

Pracodawcy: Pracodawcy są zobowiązani do zainstalowania wszystkich wymaganych systemów ochrony przed każdym rozpoczęciem pracy. Pracodawcy powinni pamiętać, że są oni również odpowiedzialni za ochronę pracowników przed spadającymi przedmiotami za pomocą obu tali, baldachimów lub barier ochronnych. W przypadku korzystania z systemu monitorowania bezpieczeństwa, monitor bezpieczeństwa powinien być osobą kompetentną, która pozostaje na tym samym polu spacerowym lub roboczym oraz w odległości wzroku i słuchu od obserwowanego pracownika. Powinny być w stanie zidentyfikować ryzyko upadku i ostrzec pracowników, gdy pracują w sposób niesatysfakcyjny lub mogą nie być świadomi zagrożenia upadkiem.

 

Jeśli konwencjonalne metody ochrony przed upadkiem określone przez OSHA są niewykonalne lub stwarzają większe zagrożenie, a pracownik wykonuje czołowe prace, prefabrykowane konstrukcje betonowe lub budownictwo mieszkaniowe, pracodawca musi mieć plan ochrony przed upadkiem. Plan musi być specyficzny dla strony i opracowany przez wykwalifikowaną osobę. Na obszarach, na których nie można zastosować konwencjonalnych metod, należy je sklasyfikować jako strefy kontrolowanego dostępu i mogą tam wejść tylko pracownicy wyznaczeni do wykonywania pracy.

 

Pracuj mądrze, bądź bezpieczny!

Możesz również polubić

Dodaj komentarz