10 wskazówek bezpieczeństwa na budowie #2

ss44. Podczęść M – Ochrona przed upadkiem – 1926.503 Wymogi szkoleniowe.

Liczba cytatów opublikowanych w roku 2015: 1 584

 

Nic dziwnego, że cztery najczęściej wymieniane normy OSHA w budownictwie mają związek z ochroną pracowników przed upadkiem. Upadki są główną przyczyną zgonów w budownictwie, co stanowi prawie 40% wszystkich zgonów pracowników. Zapewnienie pracownikom odpowiedniego i ciągłego szkolenia może znacznie ograniczyć liczbę upadków na placu budowy.

 

Pracownicy: Pracownicy powinni być w stanie rozpoznać zagrożenia związane z upadkiem i znać procedury postępowania, aby zminimalizować zagrożenia i zapobiec upadkom.

 

Pracodawcy: kompetentna osoba jest zobowiązana do zapewnienia szkolenia wszystkim pracownikom, którzy mogą być narażeni na ryzyko upadku. Ponownie powinno to dotyczyć wszystkich pracowników, ponieważ w pewnym momencie prawie wszyscy na placu budowy są narażeni na pewne ryzyko upadku. Tematy programu szkoleniowego powinny obejmować charakter zagrożeń upadku występujących na placu budowy, prawidłowy montaż, kontrolę i konserwację systemów ochrony przed upadkiem, stosowanie systemów ochrony przed upadkiem i osobistych systemów zabezpieczających przed upadkiem oraz rolę pracownika w monitorowaniu bezpieczeństwa i plan ochrony przed upadkiem.

 

Pracodawcy są również zobowiązani do prowadzenia rejestrów certyfikacyjnych dotyczących planowania ochrony przed upadkiem dla wszystkich pracowników. Przekwalifikowanie jest wymagane w przypadku zmian, które sprawiają, że wcześniejsze szkolenia są przestarzałe, a instancje, w których oczywiste jest, że pracownik nie zachował wystarczającej wiedzy z programu szkoleniowego w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

 

ss55. Podczęść E – Środki ochrony osobistej i sprzęt ratowniczy – 1926.102 Ochrona oczu i twarzy.

Liczba cytatów opublikowanych w roku finansowym 2015: 1,349

 

Niedawno OSHA zaktualizowała swoją standardową ochronę oczu i twarzy w budownictwie, a nowa zasada wejdzie w życie w kwietniu 2016 r.

 

OSHA wymaga zapewnienia pracownikom ochrony twarzy i oczu oraz ochrony oczu i twarzy przed latającymi cząstkami, stopionym metalem, ciekłymi chemikaliami, kwasami lub żrącymi cieczami, gazami lub parami chemicznymi lub potencjalnie szkodliwym promieniowaniem świetlnym. Zagrożenia te występują podczas wykonywania różnych zadań w miejscu pracy, takich jak spawanie, odpryskiwanie, szlifowanie, prace murarskie, szlifowanie, obróbka drewna i wiercenie. W przypadku obecności obiektów latających ochrona oczu musi być wyposażona w boczną ochronę lub być wyposażona w odłączalne osłony boczne.

 

Pracownicy: Podczas noszenia ochrony oczu i twarzy pracownicy powinni upewnić się, że nie zakłócają ich ruchów i nie przylegają do twarzy. Ochrona oczu i twarzy powinna być utrzymywana w czystości i w dobrym stanie. Pracownicy powinni sprawdzić ochronę twarzy i oczu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma pęknięć, wiórów i innych uszkodzeń. Ochrona oczu i twarzy, która ulegnie uszkodzeniu, powinna być natychmiast wymieniona.

 

Pracodawcy: Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom ochrony oczu i twarzy bezpłatnie. Ochrona oczu i twarzy musi spełniać jedną z następujących konsensusowych standardów: wymagania ANSI Z87.1-1989 (R01998), ANSI Z87.1-2003 lub ANSI / ISEA Z87.1-2010. Pracodawcy powinni udzielać pracownikom ochrony oczu i twarzy w oparciu o ocenę przewidywanych zagrożeń. Jeśli pracownicy mają soczewki na receptę, pracodawcy są zobowiązani do upewnienia się, że posiadają ochronę oczu, która zawiera receptę lub która może być noszona na soczewkach korekcyjnych bez zakłócania ich.

 

ss66. Podczęść E – Środki ochrony osobistej i sprzęt ratowniczy – 1926.100 Ochrona głowy.

Liczba cytatów opublikowanych w roku finansowym 2015: 1 143

 

Twarde czapki są powszechne na placu budowy. Chronią pracowników przed szeregiem zagrożeń, takich jak spadające i latające przedmioty, porażeniem prądem elektrycznym i innymi uderzeniami.

 

Pracownicy: Pracownicy są zobowiązani do noszenia ochrony głowy wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość uderzenia w głowę, czyli w zasadzie przez cały czas przebywania na placu budowy. Możliwe scenariusze obejmują spadające narzędzia lub gruz, przypadkowe wyładowanie gwoździ, kontakt z zagrożeniami elektrycznymi lub wahadłowe urządzenia budowlane. Pracownicy powinni sprawdzić swój twardy kapelusz pod kątem pęknięć, wgnieceń lub jakichkolwiek oznak pogorszenia. Twarde nakrycia głowy powinny przylegać ciasno do głowy i nie mogą się poluzować podczas normalnych ruchów lub czynności związanych z pracą.

 

Pracodawcy: Pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie wszystkim pracownikom ochrony głowy, która spełnia standardy konsensusowe określone przez American National Standards Institute (ANSI) lub jest skonstruowana zgodnie z jednym z tych standardów konsensusu. Pracodawcy nie mogą obciążać pracowników kosztami ochrony głowy ani wymagać od nich własnego ciężkiego kapelusza, chyba że robią to dobrowolnie. Twarde nakrycia głowy powinny być utrzymywane w dobrym stanie i powinny być natychmiast wymienione, jeśli ulegną silnemu uderzeniu lub porażeniu prądem elektrycznym.

 

ss77. Podczęść Z – Toksyczne i niebezpieczne substancje – 1910.1200.

Liczba cytatów opublikowanych w roku 2015: 1 001

 

Jest to ogólny standard branżowy, który koncentruje się na wymaganiach dla pracodawców, którzy mają niebezpieczne substancje chemiczne w miejscu pracy. Niektóre przykłady materiałów niebezpiecznych powszechnie spotykanych na placach budowy to ołów, krzemionka, azbest oraz drewno lub drewno poddane obróbce, które będą cięte i wytwarzać pył. Niektóre materiały budowlane zawierają również niebezpieczne chemikalia, takie jak cynk, kadm, beryl i rtęć.

 

Pracownicy: Pracownicy powinni być w stanie czytać i wykorzystywać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dla wszelkich niebezpiecznych substancji chemicznych używanych na placu budowy. Pracownicy powinni nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i powinni usuwać wszelkie wycieki, gdy wystąpią.

 

Pracodawcy: Pracodawcy są zobowiązani do wdrożenia pisemnego programu informowania o zagrożeniach, który zawiera spis wszystkich niebezpiecznych substancji chemicznych używanych w miejscu. Cały pojemnik z substancjami niebezpiecznymi musi posiadać ostrzeżenie o zagrożeniu i być oznakowany. Pracodawcy powinni mieć dostęp do MSDS dla każdej substancji niebezpiecznej. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie ryzyka związanego ze wszystkimi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, wraz z odpowiednimi instrukcjami postępowania.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz